فرهنگ لغات و اصطلاحات بیمه – بخش اول

inde  x

« الف »
– اتفاق ، fortuitous event
واقعه ای است که حدوث آن خارج از میل و اراده فرد باشد.
– ارزیابی خطر ، risk assessment
بررسی و ارزیابی کمیت وکیفیت خطر توسط بیمه گران قبل از صدور بیمه نامه .
– اتکایی مجدد ، retrocession
واگذاری بیمه های اتکایی دریافت شده از بیمه گران مستقیم توسط بیمه گر اتکایی نزد سایر بیمه گران اتکایی . – ادعای خسارت ، claim هنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع براساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت از بیمه گر است به آن ادعای خسارت می گویند (در زبان فارسی ، مترادف “خسارت” به کار می رود. – ارزیاب خسارت ، loss assessor
شخصی که از طرف بیمه گر به مذاکره با بیمه گذاران درباره خسارت ادعا شده ، می پردازد. – از کار افتادگی دائم کلی ، total disablement
از کار افتادگی یک یا چند عضو بدن در اثر حادثه مانند قطع دست یا پا ، نابینا شدن هردو چشم و …
– از کار افتادگی دائم جزیی ، partial disablement
قسمتی از یک یا چند عضو بدن بر اثر حادثه ناقص شود. مانند فلج یک دست یا نابینا شدن یک چشم
– از کار افتادگی موقت ، temporary disablement
شامل موردی است که شخص بیمه شده براثر حادثه مجروح یا مصدوم گردیده و برای مدتی از تحصیل و امرار معاش محروم شود. – استثنائات ، exclusion بخشی از قرارداد است که دامنه پوشش بیمه نامه را محدود می سازد; براین مبنا درمواردی پوشش اموال ، اشخاص یا حادثه محدود می شود و در مواردی اصلاٌ تحت پوشش قرار نمی گیرد.
– اسناد بیمه ، insurance document
مدارکی است که بیمه گر برای رسیدگی به خسارت به آن نیاز دارد.
– اصل جانشینی ، subrogation
بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع
حادثه یا خسارت هستند ، جانشین بیمه گزار خواهد بود .
– اصل جبران غرامت ، indemnity طبق این اصل بیمه گر خسارت بیمه گذار را فقط به مقداری خواهد پرداخت که بیمه گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد . البته مقدار خسارت پرداختی هیچ گاه بیشتر از تعهد بیمه گر ( بیمه نامه) نخواهد بود .این تعریف در واقع ، مفهوم عملی بیمه وعلت وجودی قراردادهای بیمه است . – اعضای لویدز ، Lloyd’s members افرادی هستند که بیمه نامه های لویدز را صادر می کنند. اینان تمام دارایی شخصی خود را برای پرداخت خسارت ها ، تضمین می کنند.
– آکچوئر( محاسب نرخ بیمه) ، actuary فردی است حرفه ای و متخصص در استفاده از اصول ریاضی و قانون احتمالات برای حل مسائل مالی بلند مدت به ویژه درخصوص پرداخت مستمری در بیمه زندگی و سرمایه گذاری. – الحاقیه ، endorsement نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع ، تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولاٌ از طریق صدورالحاقیه انجام می پذیرد. – امید به زندگی ، life expectancy متوسط طول دوره ای احتمالی است که افراد با توجه به سن فعلی ، سلامت وشغل شان زنده می مانند.
– اندوخته ( ذخائر ) ، reserve
اندخته های یک شرکت بیمه ع ذخائری است که شرکت بیمه به موجب قانون ملزم به نگهداری از آنهاست و پشتوانه عملیات و معاملات بیمه ای است .
– اندوخته فنی ( ذخیره فنی ) ، technical reserve
این نوع ذخیره ، پشتوانه تأمین خطرهای بیمه شده وهزینه های عمومی مربوط به آنهاست که طبق قانون برای هر بیمه نامه صادره ، از تاریخ شروع تا زمان انقضاء آن می باشد.
– اندوخته خسارتهای معوق ، reserve for pending claims
اندوخته ای است که برای پرداخت خسارتهای معوق نگهداری می شود .
– اندوخته تکمیلی ( ذخائر تکمیلی ) ، reserve for contingencies
ذخیره ایی احتیاطی است و درصورت کافی نبودن احتمالی ذخائر فنی برای انجام تعهدات بیمه گر در مقابل طلبکاران ، از آن استفاده می شود .
– اندوخته ریاضی ( ذخائر ریاضی ) ، mathematical reserve
اندوخته ریاضی ، مخصوص بیمه های عمر دارای ارزش بازخرید است و در برگیرنده ذخائر، برای ریسکهای جاری و خسارتهای معوق آن رشته ها می باشد.

« ب »‌‌‌‌
– بازار بیمه اتکایی ، reinsurance market
لزوم تقسیم خطر های بیمه ایی در صحنه های جهانی ، به منظور حفظ تعادل مالی مؤسسات بیمه وتحمل جبران خسارتها ، موجب ایجاد شرکنهای بیمه اتکایی در کشورهای مختلف گردیده که به بازار بیمه اتکایی مشهور است .
– بازاریابی ، marketing
جستجو ، یافتن و شناخت مصرف کنندگان ، به منظور عرضه وفروش کالا یا خدمات به آنها . فرایند شناسایی و برآورد نمودن نیازهای مشتری و خواسته های آنان . – بازرس خسارت ، loss adjuster شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می کند و برای پاسخ به این پرسش ها به بررسی می پردازد: آیا خسارت ادعا شده تحت پوشش بیمه است و مربوط به بیمه گذارشرکت بیمه ؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چه قدر است ؟
– برآورد خسارت ، assessment of loss
تعیین میزان قطعی یا تقریبی خسارت توسط کارشناس بیمه .
– بردرو ، bordereau
صورت واگذاری های اتکایی شرکت بیمه، ابطالیها،تغییرات بیمه نامه ، خسارتها و … که بیمه گر- واگذارنده برای بیمه گر اتکایی می فرستد.
– بیمه ، insurance
عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء دریافت وجه از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران می نماید .
– بیمه آتش سوزی ، Fire insurance
تأمین و جبران زیانهایی که براثر وقوع آتش سوزی ، به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می شود.
– بیمه اتکایی ، re insurance
قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه ( بیمه گر مستقیم ) ، قسمتی از خطرهای مورد تعهد خود را نزد یک یا چند شرکت بیمه دیگر ( بیمه گر اتکایی ) ، بیمه می نماید .
– بیمه اتکایی اجباری ( قانونی ) ، legal re insurance
به موجب قانون ، شرکتهای بیمه موظفند قسمتی از تعهدات بیمه ایی خود را نزد یک شرکت بیمه دولتی واگذار نمایند.
– بیمه اتکایی اختیاری ، facultative re insurance treaty
بیمه گر مستقیم ، ریسک معینی را به بیمه گر اتکایی پیشنهاد می کند و بیمه گر اتکایی در رد یا قبول آن مختار است .
– بیمه اتکایی مازاد سرمایه ، sure plus
دراین قرارداد طرفین توافق می کنند هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده از حد معینی تجاوز کند ، مازاد آن برعهده بیمه گر اتکایی باشد .
– بیمه اتکایی مازاد خسارت ، excess of loss
در این قرارداد ، بیمه گر اتکایی در صورتی تعهد دارد که خسارت از حد معینی تجاوز کند.
– بیمه اتکایی مشارکت ، quota share
در این قرارداد ، بیمه گر مستقیم تعهد می کند که درصدی از معاملات بیمه ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه گر اتکایی واگذار نماید . بیمه گر اتکایی نیز متعهد به قبول آن است .
– بیمه اتکایی مازاد ضرر ، stop – loss re insurance
در این قرارداد ، بیمه گر اتکایی در ازاء دریافت درصدی از مجموع حق بیمه های صادره توسط بیمه گر مستقیم ، در مدت معینی تعهد می کند ، درصورتیکه مجموع خسارتهای پرداختی بیمه گر درآن مدت از درصد معینی از حق بیمه های دریافتی تجاوز کند ، ضرر او را جبران نماید . – بیمه اتومبیل ، motor insurance تأمین وجبران خسارتهای وارده به اتومبیل ناشی از تصادف ، آتش سوزی ، سرقت و… – بیمه ازکارافتادگی دایم ، individual permanent health insuranc در این بیمه چنانچه بیمه شده براثر بیماری یا حادثه نتواند کار کند دستمزد وی تا هنگامی که بتواند کار کند یا تا زمانی که بازنشسته شود به وی پرداخت خواهد شد. – بیمه بلند مدت ، long-term insurance بیمه خطرهایی است که دامنه پوشش آن ها دریک دوره بیشتر از یک سال است وحق بیمه آن ها از ابتدا براساس دوره بلند مدت محاسبه می شود. این نوع قراردادهای بیمه ای همانند بیمه های زندگی و پس انداز، منبع سرمایه گذاری ارائه می کنند. – بیمه جامع ، comprehensive insurance بیمه نامه ای است که مجموعه ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می گیرد. – بیمه ساختمان ، buildings insurance بیمه نامه ای است که بنای خانه یا دیگر ساختمان ها را در قبال خطرهای متعددتحت پوشش قرار می دهد. – بیمه شخص ثالث ، compulsory thirol party insurance بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درقبال شخص ثالث، نوعی بیمه مسئولیت است که دارندگان وسائل نقلیه ،خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصور خود درحوادث رانندگی را بیمه می نمایند. – بیمه اشخاص ، insurance of persons موضوع بیمه اشخاص ، تأمین سرمایه در صورت فوت یا از کار افتادگی دائم یا پیری یا حوادث و بیماری افراد است . مانند بیمه های عمر ، درمان و …. – بیمه اشیاء ، property insurance
بیمه هایی که موضوع آنها تأمین و جبران خسارتهای وارده به اموال و منافع بیمه گزار است . مانند بیمه های آتش سوزی ، اتومبیل و ….
– بیمه اعتباری ، credit insurance نوعی بیمه است که به موجب آن بیمه گر ، بیمه گزار را در مقابل خسارت ناشی از اعسار یا ناتوانی مالی شخص بدهکار ، مورد حمایت قرار می دهد . – بیمه با سرمایه افزایشی ، increasing term در این نوع بیمه نامه زندگی ، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال براساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمه نامه برای افرادی طراحی شده که به دلیل افزایش سالیانه حقوق ، توانایی پرداخت حق بیمه بیشتری دارند و ارزش زندگی آنان هم رو به افزایش است .
– بیمه بیماری وخیم ، critical illness در این بیمه چنانچه بیمه شده به بیماری وخیمی که زندگی وی را به خطر اندازد مبتلا شود ، شرکت بیمه مبلغی را به صورت یکجا پرداخت می کند.
– بیمه تعطیلات ، holiday insurance این بیمه وقایعی را که در مسافرت و تفریح امکان وقوع دارند تحت پوشش قرارمی دهد. پوشش این بیمه معمولا شامل هزینه حوادث شخصی ، هزینه درمان درخارج ، گم شدن چمدان و هزینه های لغو ناخواسته مسافرت است .
– بیمه تکمیلی ، supplementary insurance
نوعی تأمین مکمل و تبعی بیمه نامه اصلی است و بیشتر در بیمه های عمر متداول است . مانند بیمه تکمیل درمان .
– بیمه تمام خطر مهندسی ، contractors all risks insurance
این نوع بیمه ، تمام حوادث ومخاطرات احتمالی که سرمایه های موجود در کارگاههای ساختمانی و تأسیسات را تهدید می کند ، تحت پوشش قرار می دهد .

– بیمه حوادث اشخاص ، personal accident
موضوع این بیمه نامه ، تأمین وپرداخت غرامت مقطوع و معین درصورت فوت بیمه شده یا نقص عضو، از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است .
– بیمه دام ، live stock insurance
نوعی بیمه است که به موجب آن ، بیمه گر زیان مالی دامداران را که در اثر مرگ و میر ناشی از بیماری یا حادثه یا کشتار اضطراری دامها ، به آنها وارد می شود ، جبران می کند. – بیمه درمانی گروهی ، group permanent health insurance بیمه ای است که کارفرمایان اخذ می کنند تا کارگران یا کارکنان را در قبال هزینه درمان بیماری ها تحت پوشش قرار دهند.
– بیمه سرقت ، burglary insurance
موضوع این بیمه نامه ، تأمین وجبران خسارتهای مالی وارد به بیمه گزار ، دراثر وقوع دزدی یا شروع آن می باشد. – بیمه شده ، insured فردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است . – بیمه کشتی ، hull insurance در این بیمه نامه خسارتهای وارده به کشتی ها و تجهیزات آنها در اثر حوادث دریا ، جبران می شود.

– بیمه کشاورزی ، agricultural insurance
دراین بیمه نامه ، محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات جوی ( توفان ، سیل ، تگرک و… ) و بیماریهای نباتی و حوادثی مانند اتش سوزی و ….. مورد تامین قرار می گیرند
– بیمه عمر، life insurance
در این بیمه نامه، سرمایه یا مستمری برای شخص بیمه شده یا ذینفع در صورت حیات یا در حالت فوت شخص بیمه شده می باشد
– بیمه عمر زمانی،term insurance در این نوع بیمه ، خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد. – بیمه عمر زمانی نزولی ( سرمایه نزولی ) ، decreasing term insurance طبق شرطی که در برخی از بیمه نامه های زندگی قید می شود، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصی کم می شود تا در نهایت به صفر برسد. این شرط برای کسانی مفید است که با گذشت زمان نیاز آنان به پوشش بیمه ای کم می شود. برای مثال،کسانی که وام گرفته اند و هر ماه قسط آن را می پردازند. – بیمه عمر گروهی ، group life insurance بیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوشش قرار میدهد. این نوع بیمه معمولاٌ درگروه های کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان ، بیمه عمر به شرط فوت می کند.
– بیمه غیرزندگی عمومی ، general insurance بیمه هایی که دوره پوشش آن ها کوتاه مدت و معمولا یک سال است . – بیمه گر ، insurer همان شرکت بیمه است . – بیمه گزار، policy holder شخصی است که قرار داد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید . – بیمه عضو مؤثر ، key person insurance چنانچه یکی از کارکنان کلیدی که ادامه فعالیت سازمان به وجود او وابسته است ، فوت کند، این بیمه ، هزینه جایگزینی یا آموزش افراد برای جایگزینی وی و نیز هزینه کاهش سود دهی سازمان را پرداخت می کند. – بیمه عمر مانده بدهکار ، decreasing term insurance نوعی بیمه عمرزمانی است که برای تضمین اقساط مانده وام درصورت فوت وام گیرنده بکار می رود. – بیمه مراقبت های طولانی ، long-term care insurance این بیمه هزینه مراقبت های طولانی را پوشش می دهد و بیشتر متوجه افراد کهن سالی است که در خانه سال مندان به مراقبت طولانی نیاز دارند.
– بیمه مسؤولیت عمومی ، general liability insurance این بیمه نامه مسؤولیت قانونی افراد را در قبال صدمه ، زیان یا هر زیانی که به طورناخواسته به دیگران وارد آورد تحت پوشش قرار می دهد. – بیمه مسئولیت مدنی پزشکان ، doctors liability insurance نوعی بیمه است که به موجب آن مسئولیت مدنی پزشکان و جراحان که در اثر اشتباه یا تقصیر و قصور در تشخیص بیماری یا تجویز دارو یا اشتباه در انجام اعمال جراحی و مراقبت و دفع عفونت پیش آید وموجب صدمه وخسارت بیماران گردد ، مورد تأمین بیمه گر قرار می گیرد. – بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درمقابل کارکنان،employers liability insurance
دراین بیمه نامه ، مسئولیت مدیران بنگاههای صنعتی ، تجاری ، کشاورزی و … در برابر حوادث ضمن کار و فعالیت آنان در مقابل کارکنان ، تأمین می گردد. – بیمه مشترک ، co-insurance این مفهوم هنگامی به کار می رود که چند شرکت بیمه درپوشش یک خطر معین سهیم می شوند و هر کدام بخشی از آن را به عهده می گیرند.
– بیمه مضاعف ، double insurance
وقتی شیئی یا مالی که قیمت معینی دارد با همان بها نزد چند شرکت بیمه ، بیمه شود ، آنرا بیمه مضاعف گویند . – بیمه منزل مسکونی ، home service بیمه منزل مسکونی ساختمان و محتویات منزل مسکونی را همراه با هزینه های اضافی دیگری (مانند هزینه پیگرد قانونی افراد ) تحت پوشش قرار می دهد.
– بیمه نامه ، policy سندی است که به امضاء بیمه گر و بیمه گزار می رسد وتجلی قرارداد بیمه است . – بیمه نامه اثاث منزل ، contents policy بیمه نامه ای است که محتویات خانه را درقبال خطرهای متعدد تحت پوشش قرارمی دهد.
– بیمه نامه انفرادی زندگی ، individual policy
بیمه نامه ای که فرد با آن زندگی خود یا وابستگان را تحت پوشش قرار دهد. – بیمه نامه های تجمعی زندگی ، collective life policies نوعی از بیمه نامه های گروهی زندگی است که عموماً سازمان های اعتباری برای پوشش خطر وصول نشدن وام های پرداختی به دیگران استفاده می کنند و ارتباطی به بیمه نامه های گروهی که کارفرمایان برای کارکنان خود می گیرند ندارد. – بیمه نامه صداقت و امانت کارکنان ، fidelity guarantee policy بیمه نامه ای است که خطر ناشی از سوء نیت و خلاف کاری کارکنانی را که به منابع مالی دسترسی دارند تحت پوشش قرار می دهد. – بیمه نامه عمر مختلط پس انداز ، endowment policy یکی از انواع بیمه های زندگی است که طبق آن بعد از مدت معینی یا در صورت فوت بیمه گذار ( هر کدام زود تر باشد ) سرمایه بیمه نامه پرداخت می شود.
– بیمه نامه مازاد ، excess of loss policy در این بیمه نامه برای جلوگیری از افزایش هزینه های بیمه گر حداقلی از خسارت رابیمه گذار پرداخت می کند. برای مثال ، خسارت های تا ۱۰ هزار تومان را بیمه گذارپرداخت می کند ولی چنانچه خسارت بیشتر از این مقدار باشد ، همه آن را بیمه گر پرداخت خواهد کرد. – بیمه هزینه های پیگرد قانونی ، legal expenses insurance طبق شرایطی که در این بیمه نامه قید شده ، هزینه پیگردهای قانونی تحت پوشش قرار می گیرد.

1 Comment

  1. Ronaldo

    Great, thanks for sharing this article.

    Reply

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>